Právní informace

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ WEBOVÁ STRÁNKA CONTENUR

V souladu s informační povinností, která je zakotvena ve španělském Zákoně 34/2002 z 11. července, zákona o Službách informačních společností a elektronickém obchodě (LSSICE), odpovídají zde uložené údaje subjektu, jenž je majitelem www.contenur.com (dále pouze WEBOVÁ STRÁNKA).  

1 – Identifikační údaje

www.contenur.com je doména registrovaná subjektem CONTENUR, S.L. (dále pouze CONTENUR), zapsaným v Obchodním rejstříku v Madridu; Svazek 15943, Oddíl 8, Kniha společností 0, stránka 38, list M-269547.
 • DIČ: B-82806738
 • SÍDLO SPOLEČNOSTI: Calle Torneros, 3, Polígono Ind. Los Ángeles
 • PSČ: 28906
 • LOKALITA: Getafe
 • PROVINCIE: Madrid
 • TELEFON: 911 518 200
 

2.- Odpovědnost UŽIVATELE

Každá osoba, která vstoupí na tyto stránky, je považována za UŽIVATELE, zavazuje se tak nepoužívat WEBOVÉ STRÁNKY, ani na nich nabízené informace pro realizaci aktivit, jež jsou v rozporu se zákonem, morálkou nebo veřejným pořádkem. Obecně se zavazuje používat je v souladu s podmínkami stanovenými společností CONTENUR. Názory, obsahy a obecně veškeré aktivity provedené UŽIVATELEM, jsou jeho výlučnou odpovědností, CONTENUR nenese odpovědnost za škody způsobené těmito aktivity, k nimž nedala souhlas a o nichž ani nevěděla.  

3.- Odpovědnost SPOLEČNOSTI

CONTENUR nenese odpovědnost za chyby v přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY, nebo v obsahu, ačkoli vynaloží maximální úsilí na to, aby k chybám nedocházelo. CONTENUR si vyhrazuje právo dočasně pozastavit, a to i bez předchozího oznámení, přístup na WEBOVÉ STRÁNKY, a to za účelem provedení údržby, aktualizace, opravy nebo vylepšení stránek.  

4.- Duševní a průmyslové vlastnictví

Veškerý obsah WEBOVÝCH STRÁNEK (včetně, ale ne pouze databází, obrázků, výkresů, grafů, textových souborů, audio, video souborů, softwaru) jsou vlastnictvím CONTENUR a jsou chráněny národní a mezinárodní legislativou v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví. Všechna práva vyhrazena. Název domény, značky, cedule, rozlišovací znaky nebo loga, která se objevují na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH CONTENUR. Všechny texty, grafické obrázky, video nebo audio nosiče, které by se mohly nyní nebo někdy v budoucnu nacházet na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, jsou majetkem CONTENUR, proto je zakázáno:
 • Jejich reprodukce, šíření, pozměňování, ledaže by daný uživatel měl povolení od společnosti CONTENUR nebo to bylo zákonem povoleno.
 • Jakékoli porušení práv CONTENUR nebo jeho zákonných zástupců v této oblasti.
 • Používání pro jakékoli obchodní nebo reklamní účely, jiné než povolené.
 • Jakýkoli pokus získat obsah WEBOVÝCH STRÁNEK jakýmkoli způsobem odlišným od toho, který mají UŽIVATELÉ k dispozici, nebo takového, který se běžně používá na webu.
 

5.- Hyperlinky

Vytvoření hyperlinku z cizí webové stránky na jakoukoli stránku WEBU společnosti CONTENUR bude podléhat následujícím podmínkám:
 • Je zakázáno celkově či částečně kopírovat služby obsažené na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH společnosti CONTENUR.
 • Nebudou vytvořeny Deep-links s webovými stránkami WEBU, ani s jeho službami, nebude se vytvářet vyhledávač ani border environment.
 • Webové stránky, na kterých bude vytvořen hyperlink, nebudou obsahovat žádnou značku, obchodní název, ceduli zařízení, název, logotyp, slogan a jiné rozlišující znaky patřící společnosti CONTENUR.
 • Společnost CONTENUR v žádném případě nenese odpovědnost za obsah, informace, vyjádření, názory nebo služby, dané k dispozici veřejnosti na webových stránkách, ze kterých bude vytvořen hyperlink na WEBOVÉ STRÁNKY.
 • Jakýkoli hyperlink bude proveden z hlavní stránky WEBU.
Hyperlinky nacházející se na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH jsou předem schvalovány s majiteli propojených webových stránek. CONTENUR nenese odpovědnost za špatné zacházení, za aktivity v rozporu se zákonem, morálkou nebo veřejným pořádkem ze strany uživatelů na propojených stránkách.  

6.- Platnost uživatelských podmínek

Podmínky využívání těchto WEBOVÝCH STRÁNEK mají charakter na dobu neurčitou. CONTENUR si vyhrazuje jednostranné právo změnit podmínky přístupu na web a jeho obsah.  

7.- Neplatnost a neúčinnosti jednotlivých klauzulí

Pokud bude některá z klauzulí obsažených v těchto podmínkách uznána za zcela či částečně neplatnou nebo neúčinnou, taková neplatnost bude mít vliv pouze na dané ustanovení nebo neplatnou či neúplnou část. Ostatní podmínky zůstanou platné  

8.- Aplikovatelná legislativa a právní příslušnost

La prestación del servicio de este SITIO WEB y las presentes condiciones de uso se rigen por la ley española. Poskytování služeb tohoto WEBU a tyto podmínky využívání jsou řízeny španělským zákonem. Jakékoli sporné otázky vyplývající z poskytování služeb tohoto WEBU nebo z na něm rozvíjených aktivit, budou řešeny arbitrážními spotřebitelskými soudy, mediátory nebo podobnými osobami, kteří dostanou na starosti společnost CONTENUR v době vzniku sporu. Dále pak příslušnými soudy v souladu se španělskou legislativou.